فونت های سنسکریت

عنوان: Cahndas
حجم: 2.6 مگابایت
توضیحات: فونت سنسکریت معاصر

عنوان: Uttara
حجم: 2.5 مگابایت
توضیحات: فونت سنسکریت قدیم